Specialistisch onderzoek, advisering en begeleiding

In de werksituatie kunnen medewerkers te maken krijgen met belastende factoren die mogelijk nadelige effecten op de gezondheid en productiviteit hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als schadelijk geluid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als werkgever bent u verplicht deze risico’s inzichtelijk te hebben, wanneer relevant dient dit plaats te vinden door nader arbeidshygiënisch onderzoek.

Wanneer uit de RI&E blijkt dat de risico’s nog onvoldoende inzichtelijk zijn, is een nadere verdieping noodzakelijk. De verplichtingen hieromtrent staan benoemd als doelvoorschrift in de Arbo-wetgeving.

NLVO Advies kan deze risico’s in kaart brengen en toetsen aan de geldende normen. Variërend van een oriënterend werkplekonderzoek tot een uitgebreid onderzoek met inschattingen en/of blootstellingmetingen. Waar noodzakelijk geven we adviezen ter verbetering van uw situatie.

Hiernaast ziet u een overzicht van de mogelijke arbeidshygiënische onderzoeken.